Vigsel i Reine/Moskenes kirker

For par bosatt i Moskenes  0,-
For par fra andre sokn             3000,-


Konserter i Reine/Moskenes kirke

Grunnbeløp 1000,-
Profesjonelle artister                1000,- + 20% av inntekter
Lukket konsert 3000,-

 

BRUKS- OG UTLEIEREGLEMENT

FOR FLAKSTAD KIRKE OG KIRKESTUE

Vedtatt i fellesrådsmøte 2019

Generelle bestemmelser:

Kirken med tilbehør skal behandles forsvarlig og med respekt.

Kirken kan ta all kunst, alle kunstformer og alle kunstuttrykk i bruk i kirkerommet med dets liturgiske inventar og utstyr, så sant det tjener det kristne budskap og lar kirkerommets særlige egenart komme til utfoldelse.

Kirken må ikke brukes til politisk møte eller virksomhet.

Kirken må ikke brukes til komersielle formål.

Kirkerommet kan ikke brukes av ikke-kristne tros- og livssynssamfunn til utøvelse av deres tro eller religion.

Regler for bruk av kirkene fastsatt av Kirkemøtet 15.05.2015, §4

 

Bruk av kirken til kirkelige handlinger:

For benyttelse av kirken til gudstjeneste eller annen oppbyggelse tas det ikke betaling. Det samme gjelder kirkelige handlinger som utføres i forbindelse med en gudstjeneste.
For benyttelse til andre formål eller kirkelige handlinger utenfor gudstjeneste kan kirkelig fellesråd kreve betaling etter nærmere regler godkjent av bispedømmerådet. (
Kirkeloven §20)

 

 1. I.               Vielse
 2. Medlemmer av Den Norske Kirke (DNK) bosatt i Flakstad kommune kreves ingen betaling for vielse i Flakstad kirke hvis minst en av brudefolkene er medlem og bosatt i kommunen.
 3. Brudepar som ikke er bosatt (folkeregisterført) i Flakstad kommune eller ikke er medlemmer av DNK, betaler kr. 5000,- for leie av kirken til vielse. Brudeparet kan disponere kirken  i 1 time før seremonien og 1 time etter.
 4. Brudepar som ikke er folkeregisterført i Flakstad kommune kan søke om fritak fra betaling hvis minst en av ektefellene er født, oppvokst og folkeregistrert i Flakstad inntil tre år før vigselen.

Utfylling av skjema Innmelding til kirkelig vigsel er da tilstrekkelig.

 1. For å disponere kirken utover vanlig tidsramme, kreves det kr. 500,- per time for leie av kirken. Da må også skjemaet Søknad for leie fylles ut og godkjennes av kirkeverge.
 2. Ved utevigsel betales det ingen leie.

Ved bestilt utevigsel som må gjennomføres i kirken på grunn av dårlig vær, betales det ingen leie. En slik vielse gjennomføres uten kirketjener og uten organist.

 1. Ønsker brudeparet å benytte seg egen innleid kantor eller musikere, skal disse godkjennes av kirkens fast ansatte organist.

 

 1. II.            Gravferd
 2. Medlemmer av Den Norske Kirke bosatt i Flakstad kommune kreves ingen betaling for gravferd (begravelse).
 3. Er avdøde født og oppvokst i Flakstad kommune, er uten livsarving, har foreldre eller søsken som nærmeste pårørende, har vedkommende samme rettigheter som medlemmer med bopel i kommunen.

 

Bruk av kirken til andre formål (utleie):

 1. Flakstad kirke kan, etter søknad til fellesrådet, leies ut til konserter og andre kulturarrangementer i tider utenom de faste gudstjenester og kirkelige handlinger. Det er en forutsetning at alle arrangementer legges opp og gjennomføres i samsvar med Regler for bruk av kirkene fastsatt av Kirkerådet 15.05.15 samt Regler for utleie av Flakstad kirke.
 2. Ved leie av Flakstad kirke, fylles det ut Søknad for leie og sendes til Flakstad kirkekontor, Rådhuset, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg eller e-post: kirkekontor@flakstad.kommune.no   
 3. Grunnbeløpet for leie av Flakstad kirke til arrangementer er kr. 1200,-
 4. Profesjonelle utøvere som vil leie kirka må betale 20% av billettinntektene, minimum kr 1200,-. Avgiften dekker utgifter til kirketjener og administrasjon og inkluderer bruk av kirken til øving knyttet til konserten.
 5. For leie av kirken til lukket arrangement, kreves det kr. 4000,- per døgn.
 6. Særlige vilkår gjelder frivillige lag og foreninger med tilhørighet til Flakstad. Disse kan leie kirken gratis. Det er fellesrådet som vurderer slike tilfeller. Leietaker skal likevel forholde seg til regler for utleie og fylle ut skjemaet Søknad for leie.
 7. Ved kunstutstillinger, skal det ikke forekomme salg i kirken.
 8. Ved betaling for adgang til konserter eller andre kulturarrangementer, skal innkreving av inngangspenger ikke skje i selve kirkerommet. Unntak kan forekomme hvis været tvinger til det.
 9. Prisen for leie av Flakstad kirke til turistbesøk/guiding er kr. 60,- per person eller kr. 55,- per person for grupper over 10 personer. Barn under 12 år har gratis adgang til kirken. 

Regler for utleie av Flakstad kirke:

 1. Tidspunkt for konserter, inkl. øving, skal være avtalt senest 2 uker på forhånd.
 2. Ved utleie til arrangementer som krever rigging av ekstrautstyr, skal det på forhånd settes opp riggeplan som godkjennes av kirkeverge. Riggeplanen skal inneholde følgende opplysninger:

a)            Lyssetting

     Beskrive planlagt plassering og innfesting av ekstralys og planlagt ledningsføring

b)            Lydrigging

Beskrive plassering av høyttalere eller annet lydteknisk utstyr og planlagt ledningsføring.

Kassett/CD/DVD-spiller kan ikke brukes under kirkelige handlinger eller andre arrangementer i kirken.

c)            Bruk av kirkens orgel eller piano.

d)            Plassering av benker, scene eller annet utstyr

 1. Leietaker er ansvarlig for at alt arbeid som utføres i leietakers regi utføres i henhold til lover og forskrifter om helse, miljø og sikkerhet. Det skal utvises særlig forsiktighet med hensyn til brannfaren. Leietaker er brannvakt i den tiden kirketjener ikke er til stede.
  1. Det er ikke anledning til provisoriske elektriske installasjoner.
  2. Bruk av levende lys skal aldri forekomme uten godkjent søknad (se Søknad for leie).

Ved bruk av telys, skal det anvendes glass eller speil under lysene, med god avstand fra brennbart materiale.

Håndholdte levende lys anvendes bare ved godkjent søknad og veiledning fra kirketjener.

Leietaker kan ikke anvende levende lys i lysekronene.

 1. Det må vises særlig aktsomhet under rigging slik at bygningen ikke påføres skader. Leietaker er erstatningspliktig for skader som påføres inventar, gulv eller kirken for øvrig. Kirketjener er til stede ved rigging.
 2. Det er ikke anledning til å feste noe på vegger, dører, søyler eller benker ved bruk av skruer, spiker eller tape.
 3. Det kan ikke foretas ommøblering. Deler av kirkens faste inventar må ikke flyttes uten at det er godkjent i riggeplanen. Døpefont og prekestol skal ikke brukes til annet formål.
 4. Det skal ikke plasseres gjenstander i alterringen.
 5. Instrumenter og andre gjenstander skal ikke blokkere rømningsveiene.

Regler for utleie av kirkestua ved Flakstad kirke

 1. Kirkestua kan brukes uten ekstrakostnader ved åpen kirke og ved leie av kirken til konserter eller andre arrangementer. Bruken av kirkestua er da begrenset til toalettet.
 2. For leie av kirkestua til overnatting kreves det en grunnpris per døgn på kr. 600 pluss vask kr. 500. I tillegg kreves det kr. 200 per person per døgn. Maksimum sengeplasser er 6, fordelt på to soverom med tre og to enkle senger hver og en enkel seng i felles oppholdsrom.
 3. For leie av kirkestua til privat arrangement, kreves det kr. 600 pluss vask kr 300. Maksimum kapasitet i hovedrommet er 40 personer.

Leietaker har plikt å rydde og vaske etter seg i kirkestua. Leietaker skal ikke forlate stedet så lenge oppvaskmaskinen er på. Kjøkkenutstyr skal være vasket og støpsler skal være tatt ut. Lys, evt. varmeovner, og baderomsvifte skal være slått av. Vinduene skal være igjen. For å slå varmepumpen på, skal dekselet skyves ned og I safe –knappen trykkes. For å slå varmepumpen av, skal dekselet skyves ned og I safe –knappen trykkes.

Nøkkel

Ved godkjent Søknad for leie av Flakstad kirke/kirkestue, vil den som står som kontaktperson få en kode til nøkkelboksen.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web