Vi jobber med en bedre løsning for publisering av innkallinger og referater fra regelmessige menighetsråd-/fellesrådsmøter. Inntil en ny nettside er på plass, er disse tilgjengelig for gjennomsyn på kirkekontoret. Ta gjerne kontakt ved behov. 

 

PROTOKOLL FRA MENIGHETENS ÅRSMØTE 2020

18. APRIL 2021 I FLAKSTAD KIRKE

 

Innkalling

Årsmøtet ble kunngjort i forkant på plakater v/kirken og på faste oppslagsteder, på menighetens hjemmeside (www.fmkirken.no), på «Kirka i Flakstad» (facebook) og til slutt som kunngjøring sammen med gudstjeneste i Lofotposten 17. april. 

 

Ny liturgi for hovedgudstjenesten – til uttalelse

Lofoten prosti la frem felles forslag for Lofoten fra prester og kantorer i prostiet. Dette ble fremlagt Flakstad menighetsråd i møte av 8. desember 2020, og dagens nye liturgi ble vedtatt. Fremlegging for menighetsmøtet iht standard prosess (Menighetsrådet vedtar lokal grunnordning og sender den tjenesteveien til biskopen, Før den lokale grunnordningen blir fastsatt og sendt til biskopen, skal menighetsmøtet få uttale seg).

 

Årsmelding og regnskap for 2020

Årsmelding fra Flakstad kirkelige fellesråd og diakoniutvalget ble lagt tilgjengelig i kirka, sammen med regnskapet for 2020. Dokumentene fås også ved henvendelse til kirkekontoret.

 

Agenda:

 

Menighetsrådets leder ønsket velkommen. Sokneprest gikk gjennom revidert liturgi.

Kirkeverge presenterte den administrative delen av årsmeldingen og utfordringer rundt økonomi. Sokneprest, diakonimedarbeider og organist orienterte om sine ansvarsområder.

 

Vedtak: Menighetsmøtet er orientert om og fikk uttale seg om revidert liturgi. De er også orientert om årsmeldingens innhold og utfordringer på økonomi. Innspill om mer fokus på livet i menigheten tas inn i menighetsrådets møte den 11. mai 2021.

 

Det var 14 medlemmer av menigheten tilstede, i tillegg til medlemmer av stab.  Møtet startet etter gudstjeneste kl. 11 og varte i vel en time.

 

 

____________________                                                                 ____________________

Bergljot Rørtveit                                                                                 Gro-Anita Nilsen

Musikkgudstjeneste
Søndag 15/10-2023 kl 18.00
Sted Flakstad kirke
Info

«Blå salme» Vi synger nye og gamle salmer i ei urolig tid. Ønskesalmer og mulighet for lystenning.


Kveldsmat i kirkestua. Markering av Verdensdagen for psykisk helse. Prostiprest Ryan og kantor Weber


 

Liturgi Gudstjeneste

Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web