Valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet - informasjon

Publisert: 28/08-2023 av Lisbeth Eriksen

Det er to valg:

- valg til menighetsrådene i hhv Flakstad og Moskenes (med egne lister)

- valg til bispedømmerådet i Sør-Hålogaland og Kirkemøtet

Ved valget til bispedømmerådet, er det tre lister i Sør-Hålogaland. Det er Nominasjonskomiteens liste, Åpen folkekirke og Bønnelista. Det skal velges 7 representanter fra disse listene. I tillegg velges en representant for prestene og en for andre ansatt, begge av ansatte i Den norske kirke. Alle disse er også representanter i Kirkemøtet. 

Det skal velges sju medlemmer. Kandidatene er satt opp i prioritert rekkefølge. Eventuelle kandidater som står øverst på listen med uthevet skrift, får et stemmetillegg på 25% av listens stemmetall.

Det er mulig å endre på stemmeseddelen:
1) Gi tilleggsstemme til inntil tre kandidater på listen.  
2) Gi personstemme til inntil tre kandidater fra andre lister. 

Her følger en kort presentasjon av listene og hvem som står på listene:

NOMINASJONSKOMITEENS LISTE:
Det er en nominasjonskomité som har satt opp listen. Nominasjonskomiteen er valgt av representanter fra menighetsrådene, med ett medlem fra hvert prosti. Komiteen har også en samisk representant valgt av bispedømmerådet samt en representant valgt av ungdomsrådet i bispedømmet. Listen er utarbeidet på bakgrunn av forslag fra menighetsråd, ungdomsrådet i bispedømmet og medlemmene i nominasjonskomiteen. Det er videre lagt vekt på at en skal representere en bredde i hva kandidatene mener i aktuelle kirkelige spørsmål. Listen representerer ingen organisasjon eller interessegruppe. Sammen vil vi arbeide til beste for den lokale kirken.

1. Trond Gustavson, f. 1958, Ballangen
2. Helga Kjellevold, f. 1959, Dønna
3. Regine Vetleseter Strangstad, f. 2001, Bø
4. Jens Christian Berg, f. 1960, Bindal
5. Hanne Agnethe Jakobsen, f. 1960, Valnesfjord
6. Tord Johansen, f. 1954, Hemnesberget
7. Ingjerd Anna Martinsen, f. 1956, Sørvågen
8. Tone Øvermo Bruun, f. 1957, Mo i Rana
9. Knut Skorpen, f. 1959, Vefsn
10. Christian Heidissønn Klaussen, f. 1998, Sandnessjøen
11. Berit Helene Woie-Berg, f. 1951, Steigen
12. Oda Martine Dahlberg Myrvang, f. 2002, Mo i Rana
13. Mona Elisabeth Halsbakk, f. 1964, Bodø
14. Gunnar Inge Wiker, f. 1948, Narvik

ÅPEN FOLKEKIRKE:
Siden starten i 2014 har Åpen folkekirke bidratt til at Den norske kirke har blitt mer åpen for et mangfold av mennesker med ulike livserfaringer Vi har blant annet sørget for at også likekjønnede par skal kunne gifte seg i kirken sin. Åpen folkekirke ønsker en kirke hvor hele livet kan leves og alle skal kunne kjenne seg velkomne, bli sett og bekreftet. Kirken har ikke A- og B-medlemmer – dåpen er eneste medlemskriterium. Åpen folkekirke vil at kirken skal videreutvikles som en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke. Vi vil arbeide for å styrke folks tilhørighet til kirken, slik at den kristne troen holdes levende og får betydning for den enkelte. Kirken skal være åpen for alle, fremme menneskeverdet og motarbeide diskriminering.

1. Lars Evan Lauritzen, f. 1971, Nesna
2. Irene Sandnes, f. 1961, Vestvågøy
3. Lene Anette Nesjan Lindrupsen, f. 1994, Brønnøy
4. Magnus Sivertsen Sørvig, f. 1980,  Bodø
5. Odvar Harry Nordnes, f. 1953, Hamarøy
6. Svein Malmbekk, f. 1954, Bodø
7. Hildur Eli Gryt, f. 1958, Skjerstad
8. Aud Oddveig Nilsen, f. 1959, Brønnøysund
9. Ola Smeplass, f. 1962, Bodø
10. Karoline Steinholt, f. 2000, Bodø/Oslo
11. Heidi Kristin Sæthre, f. 1961, Brønnøy
12. Trygve Mikalsen, f. 2000, Mosjøen
13. Kjetil Johan Trøan, f. 1976, Vega
14. Inger Carin Opsahl, f. 1963, Fauske

BØNNELISTA:
Bønnelista vil videreføre den kristne tro og tradisjon som Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. Bibel og bekjennelse – er og skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og med lokalstyrte menigheter med ledere, som lar seg lede av Den hellige Ånd og som søker Gud i bønn og tilbedelse

1. Eli Augestad Vikdal, f. 1956, Mosjøen
2. Øystein Rykkelid, f. 1964, Røsvik
3. Nils-Aaron Wiltsch, f. 2005 Mo i Rana
4. Knut Jørgen Olsen, f. 1941, Bodø
5. Signe-Johanne Birkeli, f. 2002, Sørarnøy
6. Ellinor Helene Bruun, f. 1944, Bodø
7. Gørill Svedal, f. 1963, Mosjøen


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web