Vi jobber med en bedre løsning for publisering av innkallinger og referater fra menighetsråd-/fellesrådsmøte. Inntil en ny nettside er på plass, er disse tilgjengelig for gjennomsyn på kirkekontoret. Ta gjerne kontakt ved behov. 

Nedenfor er sakslista for møtet 17.06.20:

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

17.06.2020 kl 19.15

 

FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 06.05.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 02/20 – Budsjettoppfølging for 2020

FR sak 06/20 – Nytt alarmsystem i Flakstad kirke

FR sak 07/20 – Flombelysning av Flakstad kirke

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 14/20 – Årsmelding 2019, orientering til kommunen

FR sak 15/20 – Ledig stilling som Diakon (50% stilling)

FR sak 16/20 – Menighetssekretær (35% stilling)

 

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer 2020

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas Nov 20 – forberedelser

MR sak 10/20 – Åpen kirke

MR sak 12/20 – Revidering av trosopplæringsplan

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning - gudstjenesteutvalg

MR sak 16/20 – Corona situasjonen

MR sak 18/20 – Dugnader sommeren 2020

 

Nedenfor er sakslista for møtet 06.05.20:

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

06.05.2020 kl 18.00

 

 

FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 29.01.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 01/20 – Kontooversikt og resultat pr 31.12.19

FR sak 02/20 – Budsjett for 2020

FR sak 03/20 – Støyskjerming/beplanting på kirkegård mot E10

FR sak 06/20 – Nytt alarmsystem i Flakstad kirke

FR sak 07/20 – Flombelysning av Flakstad kirke

FR sak 08/20 – Taushetserklæring fellesrådsmedlemmer

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 10/20 – Godtgjørelse til fellesrådets leder

FR sak 11/20 – Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Forhandlingsutvalg

FR sak 12/20 – Lønn kirkeverge

FR sak 13/20 – Innsyn i MR/FR saker

FR sak 14/20 – Årsmelding 2019, oppdatering til kommunen

 

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer vår/sommer 2020

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd 19. januar 2020 -> 2. april 2020

MR sak 03/20 – Gudstjeneste Langfredag i Flakstad kirke m/Lilian Dijkema

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas Nov 20 – forberedelser

MR sak 10/20 – Åpen kirke

MR sak 11/20 – Konserthenvendelser for Pinsehelgen 30-31. mai

MR sak 12/20 – Revidering av trosopplæringsplan

MR sak 13/20 – Utsettelse av konfirmasjon – ny dato

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning

MR sak 15/20 – Fasteaksjonen, innsamling Kirkens Nødhjelp (digitalt)

MR sak 16/20 – Corona situasjonen

MR sak 17/20 – En digitalisert kirke i Corona-pandemiens tid

 

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web